Depozyty znajdujące się w Idea Bank S.A., w szczególności na:

1. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych;
2. rachunkach rozliczeniowych;
3. rachunkach oszczędnościowych;
4. rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych;
5. rachunkach lokat terminowych;
6. rachunkach lokat strukturyzowanych;
7. indywidualnych kontach emerytalnych;
8. mieszkaniowych rachunkach powierniczych;
9. rachunkach wyodrębnionych wpływów;
są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Deponentami, których depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki handlowe i cywilne, stowarzyszenia i fundacje.

Środki deponenta zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych dla niego w Idea Bank S.A., a sumowa gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla jednego deponenta podlega limitowi do równowartości w złotych 100 000 euro.

Więcej informacji na temat uczestnictwa Idea Bank S.A., w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zasadach funkcjonowania tego funduszu, zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony, tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierają załączone poniżej dokumenty:

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku są dostępne na stronie Relacji Inwestorskich www.relacje.ideabank.pl w raportach okresowych Banku oraz w zakładce "Dane finansowe".

Arkusz informacyjny dla deponentów POBIERZ
Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego POBIERZ

Zmiany w organizacji pracy placówek
Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 10 grudnia bieżącego roku przenosimy obsługę Klientów oddziałów Lion’s Banku do oddziałów Idea Banku.
Zmiana nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań. Zawarte umowy pozostają w mocy, a numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie. Aktywne pozostają także karty płatnicze, kody PIN oraz loginy i hasła do bankowości elektronicznej.

Każdy Klient Lion’s Banku będzie nadal obsługiwany przez doradcę, także w trakcie przenoszenia obsługi do właściwego oddziału Idea Banku.
Doradcy Idea Banku mają długoletnie doświadczenie w obsłudze i oferowaniu produktów.
Zapewniamy, że wprowadzana zmiana wpłynie korzystnie na jakość obsługi Klientów, a w przyszłości umożliwi Państwu skorzystanie z jeszcze szerszej oferty produktów bankowych.

Obecne działania optymalizacyjne wynikają z konsekwentnie wdrażanych założeń rozwoju banku. Zmiany w organizacji sieci placówek zostały przez bank zaplanowane i przetestowane w wybranych lokalizacjach w ostatnich kilku miesiącach. Pozytywna ocena wyników tego procesu pozwoliła zaproponować nowy model organizacji pracy w ramach całej dotychczasowej sieci marki Lion’s Bank.

Za wszelkie potencjalne niedogodności przepraszamy.
W wypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Lion’s Banku

AKTUALNY SPIS ODDZIAŁÓW WRAZ Z GODZINAMI ICH OTWARCIA ORAZ LISTA WPŁATOMATÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.IDEABANK.PL/ODDZIALY.